Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położony jest przy ul. Reymonta w Sokołowie Małopolskim (obok placu targowego).
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski:

 • odpady z papieru;
 • odpady z tworzyw sztucznych;
 • odpady z metali;
 • odpady opakowań wielomateriałowych;
 • odpady szklane;
 • odpady zielone;
 • odpady biodegradowalne;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony;
 • świetlówki i inne źródła światła;
 • przeterminowanych leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.);
 • zużyte baterie i akumulatory.
 • komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

Godziny otwarcia:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 12:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Ważne!

 1. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym następuje po okazaniu kopii złożonej w tut. Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub dokumentu potwierdzającego uiszczanie ww. opłaty.
 2. Pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 3. Odpady pochodzące z terenu nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym przez obsługującego PSZOK.
 4. Dostarczone odpady muszą być posegregowane oraz odpowiednio zabezpieczone, w szczególności odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 5. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK-u ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. Odpady nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte.
 6. W PSZOK-u prowadzi się rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.
 7. Zebrane w PSZOK-u odpady zostaną przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.
Scroll to Top