Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, dla gminy Krasne będzie otwarty według harmonogramu, natomiast dla gminy Sokołów w dniach: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00, a w soboty w godzinach od 07:00 do 12:00.

Przetarg dostawę fabrycznie nowej koparko ładowarki, przeznaczonej do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę

Ogłoszenie, Specyfikacja z załącznikami, Wyjaśnienia, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana specyfikacji, Wyjaśnienia nr 2, Wyjaśnienia nr 3, Informacja na temat złożonych ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki, przeznaczonej do sfinansowania przez wskazanego Wykonawcy i wybranego w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego Leasingodawcę”. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Interhandler Sp. z o.o.; ul. Wapienna 6; 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty: Brutto: 368 385 zł 00 gr (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)